Przetargi i zapytania ofertowe

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji


W związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotyczącej projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu i jego załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018 NA ZAKUP I DOSTAWĘ AUTOMATYCZNEJ SZLIFIERKI OSCYLACYJNEJ - PRZELOTOWEJ CNC

Zapytanie ofertowe - 27.03.2018Rozstrzygnięcie - 09.05.2018

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr6/2018
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr6/2018
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr6/2018
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr6/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018 NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWO-MONTAŻOWYCH

Zapytanie ofertowe - 16.02.2018 Rozstrzygnięcie - 22.03.2018
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr5/2018
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr5/2018
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr5/2018
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr5/2018
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego Nr5/2018 - obszar pod suwnicę i przekrój pionowy Wersja DWG

Pytania oferentów do przetargu i nasze odpowiedzi na nie:

Pytanie 1
"Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę suwnicy natorowej, wciągnika łańcuchowego/wciągnika linowego i podnośnika podciśnieniowego do szkła związanych z realizacją projektu pn.: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji"
Uprzejmie informujemy, że nie znaleźliśmy producenta podnośników którego urządzenia spełniałyby wszystkie parametry zawarte w zapytaniu. Posiadamy w swojej ofercie podnośniki firmy Righetti, które spełniają wszystkie parametry za wyjątkiem;
- dystanse pod talerze przyssawek minimum 80 mm Wszystkie pozostałe parametry zostaną spełnione. Natomiast firmy które spełniają parametr jak niżej ;
- dystanse pod talerze przyssawek minimum 80 mm produkują te podnośniki w wersji z zasilaniem pneumatycznym lub elektrycznym i urządzenia te są przeznaczone do produkcji. Urządzenia zasilane akumulatorowo są przeznaczone na budowę i nie posiadają tak długich trzpieniów dystansowych 80 mm"
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Państwa zapytanie odpowiadamy, że zgodnie z rozdz. V Kryteria i sposób oceny oferty Zapytania ofertowego, cyt.:
„do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania obligatoryjne określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" oraz spełniające pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie towarów będących przedmiotem zamówienia o parametrach równoważnych lub lepszych niż wyszczególnione w specyfikacji. Oferent powinien w treści oferty lub w załącznikach do niej zawrzeć informacje, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwolą na określenie czy wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym są spełnione. Ponadto powołując się na rozdz. IX. Dodatkowe informacje pkt 5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Parametry, które zostały wymienione w rozdz. II Przedmiot zamówienia są niezbędne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego.


Pytanie 2
"Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę suwnicy natorowej, wciągnika łańcuchowego/wciągnika linowego i podnośnika podciśnieniowego do szkła związanych z realizacją projektu pn.: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji"
Proszę o podanie wymiarów podnoszonego szkła (x,y).
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Państwa zapytanie odpowiadamy, że wymiary podnoszonego szkła będą zależały od typu, rodzaju zespoleń, nośności zespołu urządzeń dźwigowych, wysokości podnoszenia oraz rozpiętości.


Pytanie 3
"Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę suwnicy natorowej, wciągnika łańcuchowego/wciągnika linowego i podnośnika podciśnieniowego do szkła związanych z realizacją projektu pn.: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji" Proszę o odpowiedź na poniższe pytania w celu przedstawienia przez nasza firmę precyzyjnej oferty:
-  udźwig suwnicy 1500 kg to udźwig bez podczepionego podnośnika podciśnieniowego czy łącznie z jego masą?
Odpowiedź:
Udźwig suwnicy uwzględnia masę podnośnika podciśnieniowego.


Pytanie 4
"Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę suwnicy natorowej, wciągnika łańcuchowego/wciągnika linowego i podnośnika podciśnieniowego do szkła związanych z realizacją projektu pn.: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji" Proszę jeszcze o informację czy suwnica ma posiadać niezależne słupy czy ma się obierać na słupach hali?
Odpowiedź:
Konstrukcja torowiska – niezależna od konstrukcji hali.


Pytanie 5
"Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę suwnicy natorowej, wciągnika łańcuchowego/wciągnika linowego i podnośnika podciśnieniowego do szkła związanych z realizacją projektu pn.: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji" Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na składanie ofert do dnia 23.03.2018r godzina 10:00. Naszą prośbę argumentujemy dużym obłożeniem pracy, oraz chęcią przedstawienia precyzyjnej kompleksowej oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Odpowiedź:
Z uwagi na konieczność terminowej realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie POIR.03.02.02.-00-0759/2016 uprzejmie informujemy Państwa, że termin składania ofert nie zostanie wydłużony, tym bardziej , że zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 16 lutego 2018r.
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty za pośrednictwem kuriera do godziny 10.00 w dniu 21 marca 2018r.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 NA ZAKUP I DOSTAWĘ PIŁY DWUGŁOWICOWEJ DO CIĘCIA PROFILI ALUMINIOWYCH

Zapytanie ofertowe - 31.01.2018Rozstrzygnięcie - 07.03.2018
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr4/2018
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr4/2018
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr4/2018
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr4/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZESPOŁÓW GŁOWIC FREZARSKICH

Zapytanie ofertowe - 26.10.2017Rozstrzygnięcie - 29.11.2017
Informacja o zmianie w załączniku Nr 1 do Zapytania oferowego Nr3/2017 - 27.10.2017
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr3/2017 ze zmianą
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr3/2017
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr3/2017
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr3/2017
Informacje do załączników Nr 5 i Nr 6 do zapytania ofertowego Nr3/2017
Konto FTP z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do zapytania ofertowego Nr3/2017 - nazwa użytkownika i hasło zostanie przekazane każdemu oferentowi drogą mailową po spełnieniu pkt 5 ze str. 3 Zapytania ofertowego nr 3/2017
Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego Nr3/2017


Pytania oferentów do przetargu i nasze odpowiedzi na nie:

Pytanie 1
"Dotyczy IV.1.1. o brzmieniu:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (o ile dotyczy). Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta.
Proszę o informację czy oświadczenie o którym mowa to jeden z załączników?"
Odpowiedź:
Tak, pkt. 1 w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr3/2017.


Pytanie 2
"Dotyczy IV.1.2 o brzmieniu:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 170.000 PLN netto każda. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się dostawę zespołu/-ów głowic frezarskich do centrum profilującego CNC do frezowania, wiercenia i cięcia w obróbce poprzecznej i wzdłużnej i/lub zestawu/-ów głowic frezarskich do automatycznej strugarki profilującej. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np.: protokoły odbioru), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Proszę o informacje czy faktury sprzedaży również są przez Państwa wymagane?"
Odpowiedź:
Oferent musi przedstawić wykaz dostaw wraz z dowodami ich należytego wykonania w postaci protokołów odbiorów lub referencje wystawione przez odbiorców, wtedy faktury nie są wymagane. W wyjątkowych przypadkach i jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oferent przedstawia inne dokumenty, np.: faktury.


Pytanie 3
"Dotyczy IV.1.4 o brzmieniu:
Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta
Proszę o informację czy oświadczenie o którym mowa to jeden z załączników?"
Odpowiedź:
Tak, pkt. 2 w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr3/2017.


Pytanie 4
"Dotyczy VI.7.3 o brzmieniu
dokumenty potwierdzające posiadane ubezpieczenie zgodnie z wymogami określonymi w rodz. IV ust. 1 pkt 3
Proszę o informację czy polisa musi być przetłumaczona na język polski?"
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego Nr 3/2017 rozdz. VI pkt. 3, cyt.: „Oferta powinna być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta”.


Pytanie 5
"Dotyczy VI.7.11 o brzmieniu:
dokumenty, z których wynikać będzie upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania; Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego np. status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej (lub równoważnego organu/podmiotu) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź przez notariusza.
Proszę o informację czy dokument ten musi być przetłumaczony na język polski?"
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego Nr 3/2017 rozdz. VI pkt. 3, cyt.: „Oferta powinna być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta”.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 NA ZAKUP I INSTALACJĘ ZESPOŁU FILTRACYJNEGO PODCIŚNIENIOWEGO

Zapytanie ofertowe - 29.09.2017Rozstrzygnięcie - 03.11.2017
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr2/2017
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr2/2017
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr2/2017
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr2/2017
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego Nr2/2017 - schemat instalacji zespołu filtracyjnego podciśnieniowego. Wersja DWG


Pytania oferentów do przetargu i nasze odpowiedzi na nie:

Pytanie 1
"Czy zastosowanie dwóch a nie trzech wentylatorów jest dopuszczalne? Oczywiście łącznie będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące zapotrzebowanie na wydajność i spręż. Dwa wentylatory w naszym przypadku będą tańszym rozwiązaniem."
Odpowiedź:
Nie, ponieważ są to obligatoryjnie parametry techniczne, które muszą być bezwzględnie spełnione (są niezmienne) – minimum 3 wentylatory


Pytanie 2
"Pytanie dotyczące transportu pneumatycznego: jaka jest odległość do istniejącego transportu pneumatycznego (odległość)? Rozumiem, że transport jest jednostronny?"
Odpowiedź:
Odległość do istniejącego transportu pneumatycznego to ~ 7 m. Tak, jest to transport jednostronny.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 NA ZAKUP I DOSTAWĘ MASZYN

Zapytanie ofertowe - 23.06.2017Rozstrzygnięcie - 27.07.2017
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr1/2017
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Nr1/2017
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr1/2017
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Nr1/2017

Promocja firmy PINUS na rynkach zagranicznych


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma PINUS Sp.J. pozyskała wsparcie na realizację projektu
"Promocja firmy PINUS na rynkach zagranicznych"
Koszt całkowity projektu: 600 983,22 PLN Planowana dotacja: 366 453,18 PLN

1. Zamieszczenie we współpracy z realizatorem programu promocji w katalogu dotyczącym branży stolarki okiennej i drzwiowej wydanym przez realizatora programu informacji/reklamy na temat działalności firmy.
Termin realizacji od 01-10-2012 do 31-10-2012 rok

2. Przygotowanie we współpracy z realizatorem programu promocji 6000 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas działań promujących.
Termin realizacji od 07-01-2013 do 25-01-2013 rok

3. Udział w targach BUDMA w Poznaniu
Termin realizacji 29.01-01.02.2013

4. Szkolenie pracowników działu eksportu
Termin realizacji 18-06-2013

5. Udział w targach BATIMAT w Paryżu
Termin realizacji 04-08.11.2013

6. Udział w targach FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze
Termin realizacji 26-29.03.2014

7. Udział w misji gospodarczej w Szwecji w roku 2014 podczas targów NORDBYGG w Sztokholmie
Termin realizacji 01-04.04.2014

8. Szkolenie pracowników działu eksportu
Termin realizacji 17-06-2014

9. Udział w imprezie targowej Targi BAU w Monachium
Termin realizacji 12-17.01.2015

10. Udział w targach BUDMA w Poznaniu w okresie 28-31.01.2015 roku
Termin realizacji 28.01-31.01.2015W związku z realizacją projektu pt.: "Promocja firmy PINUS na rynkach zagranicznych" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszych zapytaniach:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 "ORGANIZACJA TARGÓW W LATACH 2013-2015"
Zapytanie ofertowe - 12.06.2012Rozstrzygnięcie - 28.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.2 "ZAKUP USŁUG PRZYGOTOWANIA DRUKU MATERIALÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH O CHARAKTERZE OGÓLNYM"
Zapytanie ofertowe - 17.12.2012Rozstrzygnięcie - 04.01.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.3.d "TRANSPORT I SPEDYCJA EKSPONATÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH BUDMA"
Zapytanie ofertowe - 04.01.2013Rozstrzygnięcie - 21.01.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.4 "SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW EKSPORTOWYCH"
Zapytanie ofertowe - 25.04.2013Rozstrzygnięcie - 14.05.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.5.d "TRANSPORT I SPEDYCJA EKSPONATÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH BATIMAT PARYŻ"
Zapytanie ofertowe - 04.10.2013Rozstrzygnięcie - 22.10.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.5.g "ZAKUP USŁUG PRZYGOTOWANIA DRUKU ULOTKI INFORMACYJNEJ"
Zapytanie ofertowe - 12.08.2013Rozstrzygnięcie - 02.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.5.h "NOCLEG DWÓCH PRACOWNIKÓW
Zapytanie ofertowe - 02.09.2013Rozstrzygnięcie - 02.10.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.5.j "ZAKUP I DRUK MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH"
Zapytanie ofertowe - 01.08.2013Rozstrzygnięcie - 19.08.2013
Zapytanie ofertowe - 09.09.2013Rozstrzygnięcie - 25.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.6.d
"TRANSPORT I SPEDYCJA EKSPONATÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH FENSTERBAU FRONTALE W NORYMBERDZE"
Zapytanie ofertowe - 27.02.2014Rozstrzygnięcie - 14.03.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.6.g "ZAKUP USŁUG PRZYGOTOWANIA DRUKU ULOTKI INFORMACYJNEJ"
Zapytanie ofertowe - 03.02.2014Rozstrzygnięcie - 19.02.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.6.h "NOCLEG DWÓCH PRACOWNIKÓW"
Zapytanie ofertowe - 17.02.2014Rozstrzygnięcie - 04.03.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.7 "MISJA GOSPODARCZA DO SZWECJI"
Zapytanie ofertowe - 03.02.2014Uzupełnienie - 06.02.2014Rozstrzygnięcie - 19.02.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.9.d "TRANSPORT I SPEDYCJA EKSPONATÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH BAU W MONACHIUM"
Zapytanie ofertowe - 19.12.2014Rozstrzygnięcie - 12.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.9.g "NOCLEG DWÓCH PRACOWNIKÓW"
Zapytanie ofertowe - 06.11.2014Rozstrzygnięcie - 24.11.2014